top of page

Swan Song

การแสดงออนไลน์จากเทศกาล Since 1971 (เริ่ม 2514) เทศกาลละครนอกโรง ในวาระครบรอบ 50 ปี ของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

แสดง             รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์

บทละคร        ภัทรียา พัวพงศกร

ดนตรี             รศ. จารุณี หงส์จารุ

ตัดต่อภาพ     นล สูตะบุตร

แต่งหน้า-ผม  วรภัทร อิศรานุวัตร

bottom of page